TDİOSB Temel Bilgiler

TDİOSB; Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 

Kamu tüzel kişi/kişilerince kurulan; tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonunu sağlamaya yönelik tarıma dayalı sanayi girdisini oluşturan bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunların işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer aldığı mal ve hizmet üretim bölgesini ifade eder.

TDİOSB Projesi;

Bitkisel ve hayvansal üretimin teşviki amacıyla kurulan TDİOSB’ler için hazırlanan ve içerisinde üretim ve sanayi parselleri ile ortak yerlerden sayılan zorunlu idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi alanı ve aktif yeşil alanlara ait parsellerin bulunduğu, bitkisel ve hayvansal üretime ilişkin alt yapı ve üst yapıların bir araya gelmesi ile oluşturulan tarım ve sanayi entegrasyonunu ihtiva eden proje.

TDİOSB Alanı;

Yer seçimi sonucunda sınırları tasdik edilmiş alanlar ile onaylı sınır kapsamında belirlenen alanların tamamı.

Üst yapı modül projesi;

Parsel içi kullanımını gösteren ve ihtisas konusuna göre hazırlanan tip proje.

Detaylı teknik rapor;

Genel yerleşim planı ile birlikte Bakanlığa onay için sunulan üst yapı modül projelerinin detaylarını ve genel yerleşim planı ile uyumunu anlatan raporudur.

Genel yerleşim planı;

İmar planına esas olmak üzere hazırlanan TDİOSB arazi kullanım durumunu gösteren Bakanlıkça onaylı planıdır.

TDİOSB Onaylı sınır;

TDİOSB’nin faaliyetleri için zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü, teknik altyapılara ilişkin tesis ve bağlantı hatları ile teknik donatı alanlarının yer aldığı, yer seçimi sonucunda sınırları tasdik edilmiş TDİOSB alanları dışındaki TDİOSB alanları kapsar.

Ortak kullanım alanları;

TDİOSB’nin amaçlarına uygun şekilde faaliyet göstermesini teminen, TDİOSB alanı içinde planlanan yollar, altyapı ve enerji hatları ve sağlık koruma bandı hariç, TDİOSB’nin mülkiyet ve tasarrufunda bulunan sosyal, idari ve teknik altyapı ve hizmet alanları ile park alanlarını kapsamaktadır.

Öneri alan;

TDİOSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce yer seçimi talebinde önerilen alanı ya da alanlarıdır.

Özel TDİOSB; 

4562 sayılı Kanunun 26/A maddesi hükümleriyle uyumlu olarak özel hukuk tüzel kişilerince veya gerçek kişilerce kurulması talep edilen TDİOSB’yi, ifade eder.

 

 

 

 

İLETİŞİM;

 

 

BCD MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK ENERJİ BİLİŞİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Dokuz Eylül Mah. 342 Sk. No: 2 Kat.1 D.101 Gaziemir/İzmir

Gsm: +90(532) 695 91 71 – Fatih ÜÇGÜN

Mail : [email protected], [email protected], [email protected]

www.bcd.com.tr